Ιατροί, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Νοσηλευτές στον ΟΚΑΝΑΟ Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές/τριες, με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως: Αττική Ιατροί Ψυχίατροι ή Γενικοί Ιατροί ΠΕ : 7 θέσεις Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ: 14 θέσεις Γενικοί Ιατροί ΠΕ : 3 θέσεις
Γενικός Ιατρός ΠΕ ή Ιατρός Παθολόγος ΠΕ : 2 θέσεις Ιατρός Βιοπαθολόγος ΠΕ : 1 θέση Ιατρός Οδοντίατρος ΠΕ : 2 θέσεις Ψυχολόγοι ΠΕ : 3 θέσεις Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΠΕ ή ΤΕ : 7 θέσεις
Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 8 θέσεις Αιτωλοακαρνανία (Αγρίνιο) Γενικός Ιατρός ΠΕ : 1 θέση Αχαΐα Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση Ψυχολόγος ΠΕ : 1 θέση Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 2 θέσεις Βοιωτία (Λιβαδειά) Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ:1 θέση
Δωδεκάνησα (Ρόδος) Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ:1 θέση Έβρος (Αλεξανδρούπολη) Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ : 1 θέση Εύβοια (Χαλκίδα) Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση Ημαθία (Βέροια) Γενικός Ιατρός ή Παθολόγος ΠΕ: 1 θέση Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ:1 θέση Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ:1 θέση
Ηράκλειο Ψυχολόγος ΠΕ : 1 θέση Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση Θεσσαλονίκη Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 11 θέσεις Κέρκυρα Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: 1 θέση Κορινθία (Κόρινθος) Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ:1 θέση Λάρισα
Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση Μεσσηνία (Καλαμάτα) Γενικός Ιατρός ΠΕ:1 θέση Πιερία (Κατερίνη) Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: 1 θέση Πρέβεζα Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: 1 θέση Ρέθυμνο Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ:1 θέση Ροδόπη (Κομοτηνή)
Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση Σέρρες Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ:1 θέση Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα τυπικά προσόντα των ειδικοτήτων, όπως αυτά αναγράφονται ανωτέρω, πρέπει: Να αποστείλουν ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 5406/30-11-2021 Πόλη : Ειδικότητα : τα δικαιολογητικά: Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία μπορούν να εκτυπώσουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Βιογραφικό Σημείωμα Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) Τίτλοι Σπουδών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, όπου απαιτείται. Φωτοαντίγραφο Άδειας Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας, όπου απαιτείται. Αναλυτικός Πίνακας Υπολογισμού Επαγγελματικής Εμπειρίας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά απόδειξής της : i. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης ίί.Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο Σε ειδικές περιπτώσεις και με τυχόν δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα , από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας, εφόσον την επικαλείται ο ενδιαφερόμενος στην αίτηση συμμετοχής του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Πιστοποίηση Γνώσης Χρήσης Η/Υ, εφόσον την επικαλείται ο ενδιαφερόμενος στην αίτηση συμμετοχής του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων. Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 01η/12/2021 ημέρα Τετάρτη και λήγει την 15η/12/2021 ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 01η/12/2021 ή που θα υποβληθούν μετά την 15η/12/2021, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για ειδικότητες της ίδιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την περαιτέρω διαδικασία. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ www.okana.gr και στο τηλέφωνο 210 8898272 (10:00 – 14:00).Πηγή